Cây mạ non và Cây phát tài tầng

Cây mạ non : tương trưng cho sự sinh soi, nảy nở.

Cây phát tài tầng : Thành công và may mắn